អំពីគេហទំព័រ ទំនើប

គឺជាគេហទំព័រ ដែលប្រមូលផ្តុំនូវពត៌មាន
ទាក់ទងនិងភាពទំនើប​ ទាន់សម័យ
នៃបច្ចេកវិទ្យា សុខភាព សម្រស់ និងបែបបទជីវិត។
ក្រុមការងាររបស់យើង គឺជាអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈក្នុុងការសសេរ និងបកប្រែពត៌មាន។

Tomnerb.com
គឺជាគេហទំព័រដែលពេញនិយមជាងគេ
ទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេស និងបែបបទជីវិតទាន់សម័យ។
យើងគឺជាប្រភពនៃភពទាន់សម័យរបស់អ្នក!

Tomnerb.com នឹងនាំមកនូវអត្ថបទដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅបែបទំនើបទាន់សម័យ
របស់មិត្តអ្នកអាន។យើងជំរុញអោយប្រជាជនខ្មែរមានបែបបទជីវិតដែលកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយនឹងអត្ថបទចំណេះដឹងថ្មីៗ
នៃការវិវត្តន៍របស់បច្ចេកវិទ្យាការថែទាំសុខភាព និងសម្រស់។ល។ យើងក៏ចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យអំនាន និងអក្សរសាស្រ្តជាតិ
តាមរយៈការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានផងដែរ។

Tomnerb.com សូមថ្លែងអំណរអរគុណជាអនេកប្បការ
ចំពោះការគាំទ្ររបស់មិត្តអ្នកអាន និងអ្នកចូលរួមឧបត្ថម្ភទាំងឡាយ។
ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តទៀត
ដើម្បីសម្រេចនូវទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្មរបស់ពួកយើង។