ទំព័រអ្នកនិពន្ធ

ងួន ស៊ីវងីម

ងួន ស៊ីវងីម

នាយិកានិពន្ធនផ្នែកសុខភាព និងសម្រស់

គឺជាអតីតនាយិកានិពន្ធទស្សនាវដ្តីហ្វេស្សិន និងជាអ្នកនិពន្ធអត្ថបទ​​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្មឱ្យសណ្ឋាគារកម្រិតផ្កាយ៥​ដ៏ល្បីល្បាញ​មួយនៅក្នុងស្រុក។ បច្ចុប្បន្ននេះ ស៊ីវងីម ចំណាយពេលវេលាមួយផ្នែករបស់ខ្លួន សរសេរ និងបកប្រែអត្ថបទពីភាសាអង់គ្លេស ចិន និងថៃ សម្រាប់គេហទំព័រ Tomnerb.com។ ងួន​ ស៊ីវងីម ក៏ជាអ្នកនិពន្ធរឿងខ្លី និងរឿងកុមារមួយរូបផងដែរ។ អ្នកអាច​ទាក់​ទងមក ស៊ីវងីម បានតាមរយៈអ៊ីមែល

sivngimnguon@gmail.com
សំ ដាលីស

សំ ដាលីស

នាយិកានិពន្ធនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងកំសាន្ត

បច្ចុប្បន្នគឺជានាយិកានិពន្ធនៃទស្សនាវដ្តី ឡារ៉ែន ដែលជាទស្សនាវដ្តី Fashion & Lifestyle ដ៏ល្បីល្បាញនៅកម្ពុជា។ ដាលីស ក៏ជាអតីតនាយិកានិពន្ធឱ្យទស្សនាវដ្តីបែប​ហេស្សិន​ចំនួន៥ទស្សនាវដ្តីផ្សេងទៀតផងដែរ។ ក្រៅពីនេះ ដាលីស ក៏ជាអ្នកបកប្រែ​អត្ថបទ​​ពី​ភាសាអង់គ្លេសមកជាភាសាខ្មែរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ហើយនាពេលនេះ ដាលីស គឺជាអ្នក​និពន្ធ​ឱ្យគេហទំព័រ Tomnerb.com ក្នុងមាតិកា តិចណូឡូជី សុខភាព និងសម្រស់។ល។ អ្នកអាច​ទាក់​ទងមក ដាលីស បានតាមរយៈអ៊ីមែល
dalis_sam@yahoo.com
កែវ គុន្ធាដួងច័ន្ទ

កែវ គុន្ធាដួងច័ន្ទ

និពន្ធផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា

បច្ចុប្បន្នគឺជានាយិកានិពន្ធនៃទស្សនាវដ្តី ឡារ៉ែន ដែលជាទស្សនាវដ្តី Fashion & Lifestyle ដ៏ល្បីល្បាញនៅកម្ពុជា។ ដាលីស ក៏ជាអតីតនាយិកានិពន្ធឱ្យទស្សនាវដ្តីបែប​ហេស្សិន​ចំនួន៥ទស្សនាវដ្តីផ្សេងទៀតផងដែរ។ ក្រៅពីនេះ ដាលីស ក៏ជាអ្នកបកប្រែ​អត្ថបទ​​ពី​ភាសាអង់គ្លេសមកជាភាសាខ្មែរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ហើយនាពេលនេះ ដាលីស គឺជាអ្នក​និពន្ធ​ឱ្យគេហទំព័រ Tomnerb.com ក្នុងមាតិកា តិចណូឡូជី សុខភាព និងសម្រស់។ល។ អ្នកអាច​ទាក់​ទងមក ដាលីស បានតាមរយៈអ៊ីមែល
admin@tomnerb.com
រិន សុភារុន

រិន សុភារុន

និពន្ធផ្នែកបែបបទជីវិត

បច្ចុប្បន្នគឺជានាយិកានិពន្ធនៃទស្សនាវដ្តី ឡារ៉ែន ដែលជាទស្សនាវដ្តី Fashion & Lifestyle ដ៏ល្បីល្បាញនៅកម្ពុជា។ ដាលីស ក៏ជាអតីតនាយិកានិពន្ធឱ្យទស្សនាវដ្តីបែប​ហេស្សិន​ចំនួន៥ទស្សនាវដ្តីផ្សេងទៀតផងដែរ។ ក្រៅពីនេះ ដាលីស ក៏ជាអ្នកបកប្រែ​អត្ថបទ​​ពី​ភាសាអង់គ្លេសមកជាភាសាខ្មែរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ហើយនាពេលនេះ ដាលីស គឺជាអ្នក​និពន្ធ​ឱ្យគេហទំព័រ Tomnerb.com ក្នុងមាតិកា តិចណូឡូជី សុខភាព និងសម្រស់។ល។ អ្នកអាច​ទាក់​ទងមក ដាលីស បានតាមរយៈអ៊ីមែល
admin@tomnerb.com